0

   

    Fortuuna naeratas Kaia Kattelile. Palju õnne!

Five Seasons

 

LIITU KLIENDIKS!

 

1.ÜLDSÄTTED JA KASUTATUD MÕISTED

1.1.    Käesolevad Popsport! kliendikaardi üldtingimused (edaspidi Tingimused) rakenduvad Kliendile, kes on liitunud Popsport! kliendikaardi programmiga.
1.2.    Kliendikaardi tingimustes kasutatavad mõisted on alljärgnevas tähenduses:
Kliendikaart – Kliendi Eesti Vabariigi ID-kaart, elamisloakaart või e-residendi digi-ID, mis on aktiveeritud Popsport! kliendikaardi programmi kliendikaardiks.
Klient – kliendikaardi omanik, kes on liitunud kliendikaardi programmiga.
Kliendikaardi programm – Popspordi klientidele mõeldud lojaalsusprogramm, millega kaasnevad alljärgnevad hüved:
Allahindlus 5% tavahinnaga toodetelt;
kliendikaardi pakkumised;


Tingimused – käesolevad Popsport! kliendikaardi üldtingimused.

 

2.KLIENDIKAARDI PROGRAMMIGA LIITUMISE TINGIMUSED

2.1. Kliendikaardi programmiga liitumiseks tuleb, sisestada oma ID- kaart poes asuvasse ID-kliendikaardi terminali või tuvastada ennast ID-kaardiga või mobiil-IDga veebis aadressil: https://app.kliendikaardid.ee/client/signup/psport 
2.2. Kliendikaardi programmiga saavad liituda kõik vähemalt 14-aastased füüsilised isikud, kellel on ID-kaart, elamisloakaart või e-residendi digi-ID.
2.3. Kliendikaardi aktiveerimiseks on nõutav Kliendi isikusamasuse tuvastamine kaupluses ID-kaardiga või https://www.popsport.ee/klient viidatud lingi kaudu, tuvastades end ID-kaardi või Mobiili-IDga.
2.4. Kliendikaardi programmiga liitumine on Kliendile tasuta.
2.5.   Kui Klient ei soovi saada e-posti teel teavet kliendikaardi pakkumiste kohta, avaldab ta kliendikaardi programmiga liitumisel vastavat soovi. Kliendil jääb õigus loobuda uudiskirjadest ka tulevikus, eemaldades vastava linnukese kliendikaardid.ee keskkonnas.'
2.6. Peale ID-kaardi sisestust ID-kliendikaardi terminali, saadetakse kliendile isikusamasuse tuvastamiseks e-mail, koos ID-kliendikaardi kasutamistingimustega. 

 

3.KLIENDIKAARDI KASUTAMISE TINGIMUSED

3.1. Kliendikaart on personaalne ning kasutamiseks vaid Kliendi poolt.
3.2. Klient saab kasutada kliendikaardi hüvesid kauplustes.
3.3. Kliendikaardi programmi soodustuste saamiseks peab Klient sisestama oma
ID-kaardi ID-kliendikaardi terminali enne ostu eest tasumist.
3.4. Baltimpeks OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Tingimusi. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse internetiaadressil www.popsport.ee ja kliendi e-maili aadressil. Tingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest eelnimetatud veebilehel või muul, Tingimustes
nimetatud ajal. Tingimused on kehtivad veebilehel www.popsport.ee avaldatud redaktsioonis.
3.5. Baltimpeks OÜ ei vastuta tehtud muudatustest tulenevate võimalike kahjude eest (kaasa arvatud soodustuste vähenemine) ega ole kohustatud kahjusid Kliendile mistahes viisil. 

 

4.ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

4.1. Kliendikaardi programmiga liitumisega on Klient kinnitanud oma nõusolekut tema mittedelikaatsete isikuandmete töötlemise Baltimpeks OÜ poolt Tingimustes toodud eesmärkidel. 
4.2. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Kliendikaardikeskus OÜ.
4.3. Kliendi isikuandmete volitatud töötleja on  Baltimpeks OÜ.
4.4. Kliendi isikuandmeid töödeldakse vaid Popsport! kliendikaardi programmi osutamiseks, müügistatistika koostamise ja otseturunduse korraldamise eesmärgil.  Kliendikaardi programmi raames ei koguta ega töödelda Kliendi delikaatseid isikuandmeid.
4.5. Isikuandmete vastutav töötleja ja volitatud töötlejad kohustuvad isikuandmete töötlemisel lähtuma isikuandmete kaitse seadusest, kinni pidama konfidentsiaalsuse nõuetest ning mitte avaldama Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes pole otseselt seotud Baltimpeks OÜ/Popsport! poolt Kliendiprogrammi raames pakutavate teenustega.
4.6. Juhul, kui Klient on avaldanud soovi saada teavet pakkumiste kohta, võib vastutav töötleja kasutada Kliendi andmeid pakkumiste tegemiseks ning edastada Kliendi isikuandmeid eelnimetatud eesmärgi täitmiseks näiteks side-, IT- ja postiteenuse osutajale.
4.7. Kliendil on seoses tema isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, muuhulgas õigus saada isikuandmete töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturunduse korraldamiseks. Klient esitab vastavasisulise kirjaliku avalduse Popsport! kaupluses või aadressil info@popsport.ee

 

5.MUUD TINGIMUSED

5.1.    Teised sooduskaardid kliendikaardiga paralleelselt ei kehti.
5.2.    Kliendikaardi programmis osalemine peatub automaatselt kui Klient ei ole kahe aasta jooksul Kliendikaarti kasutanud.
5.3.    Liikmelisuse Popsport! kliendikaardi programmis võib igal ajal lõpetada, esitades kirjaliku avalduse sobivasse Popspordi kauplusesse või e-posti aadressil info@popsport.ee. Kliendi konto suletakse ühe tööpäeva jooksul vastava avalduse saamisest.
5.4.   Võimalikud erimeelsused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Eesti Vabariigi kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.